hukuk-1_16_9_1571088318

                                                     Ceza Hukuku

            Ceza yargılamasında, iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan vardır, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. 
          Soruşturma ve kovuşturma aşamalarından oluşan ceza yargılaması sürecinde tüm işlemler kamusal makamlar eli ile yürütülmektedir. Ceza yargılamasının amacı, “temel insan hak ve özgürlüklerine halel vermeksizin” suç adı verilen toplumsal düzeni bozucu hareketleri tespit ederek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak, ayrıca suç işleyen kişilerin ıslahını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede ceza ve ceza yargılaması hukukunun temelinde, insan hak ve özgürlükleri yer almaktadır. Ülkemizde Avrupa Birliği'ne uyum gerekçesiyle hızlı bir kanunlaşma süresi izlenerek, yediden yetmişe herkesi çok yakından ilgilendiren Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu 2005 yılında yürürlüğe konulmuş, bu yeni kanunlaşma sürecinde Türk Ceza Hukuku sistemine yeni birçok kurum eklenmiştir. 
         Kimilerine göre "Ceza Yargılaması Usulü" kimilerine göre de, "Ceza Muhakemesi" olarak adlandırılan Ceza Yargılaması Hukuku, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan insan hak ve hürriyetlerinin korunmasına hizmet eder. İnsan ile otoritenin "şüpheli", "sanık" ve "mağdur" sıfatları ile karşı karşıya geldiği ceza normlarının ihlal edildiğine dair iddialar, Ceza Hukukunun "suçta ve cezada kanunilik" ve "şahsi kusur sorumluluğu" ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Yargılama başlığı altında "soruşturma" ve "kovuşturma" safhaları olarak bilinen bu değerlendirme süreci olmaksızın kimse suçlu sayılamaz, ilan edilemez ve cezalandırılamaz. 
        Ceza Hukukunun suç ve ceza olarak tanımladığı fiillerin işlenip işlenmediği, işlendi ise kim tarafından işlendiğinin tespiti, "hukuk devleti", "masumiyet/suçsuzluk karinesi" ve "dürüst yargılanma hakkı" ilkelerine bağlı olarak kural ve esasları tanımlanan ceza yargılaması süreci ile yapılacaktır. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız, uzman akademik ve avukat kadrosu ile hukukun temel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır.